Osmanlı dönemi Hafız Osman hattıyla MATBU minyatür Kur'an-ı Kerîm, 2 cm

"Meşahiri hattatinden Hafız Osman Efendi merhumun 1094 senei hicriyesinde istinsah ettiği Kuran-ı Kerim'in fotoğraf ile teksir ve temsil olunan nüshanaları tarafı acizanemizden iptidadan nihayete kadar tilavet olunarak tertip ettiğimiz cetvelde gösterilen hareke, nokta ve başka bir hiçbir kelimesinde sehv olmadığın mübeyyin işbu şehadetname ita kılındı"